~: B.A / B.COM - SEM-5 & 3 સૌ.યુની દ્રારા લેવામાં આવતી પરીક્ષા ફી ભરવા અંગેની નોટીસ ૨૦૨૩-૨૪ :~

 ~: B.A / B.COM - SEM-5 & 3 સૌ.યુની દ્રારા લેવામાં આવતી પરીક્ષા ફી ભરવા અંગેની નોટીસ ૨૦૨૩-૨૪ :~

 

)ફી ભરવા સમયે ફી ની રકમ રોકડમાં છુટ્ટી રાખવી(

પરીક્ષાની તારીખો માટે આપણા કોલેજની વેબસાઈટ www.akdmc.org હંમેશા નિયમીત જોવાનુ રાખશો.

 

 

CLASS

SAU UNI EXAM FEES

(W.E.F - 2016/2019)

(રેગ્યુલર / રીપીટર)

DATE

TY BCOM (SEM-05)

270/-

07/08/2023

TO

09/08/2023

TY BA (SEM-05)

270/-

(psy 320/-)

10/08/2023

TO

11/08/2023

SY BCOM (SEM-03)

220/-

17/08/2023

TO

19/08/2023

SY BA (SEM-03)

220/-

21/08/2023

TO

23/08/2023

 

 

રીપીટર વિધાર્થીઓ (W.E.F-2016/2019) ઉક્ત દર્શાવેલ તારીખો મુજબ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાના રહેશે

પરીક્ષા  ફોર્મ સાથે પાસપોર્ટસાઈઝ નો ફોટોગ્રાફ તથા ઓનલાઈન માર્કશીટની સ્વ-પ્રમાણીત કરેલી નકલ જોડવાની રહેશે.

ü  સેમી- ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ થી ૦૪ ની માર્કશીટ જોડવી.

ü  સેમી-૦૩ ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ અને ૦૨ ની માર્કશીટ જોડવી.

ü  પ્રથમ સત્ર (2023-24) ની ફી ની પંહોચ  (ઓરીજીનલ બતાવવા સાથે રાખવી)


Þ    સેમી-/ માં એટીકેટી આવેલ રીપીટર વિધાર્થીઓએ તમામ માર્કશીટ ની નકલ જોડવી

Þ    પરીક્ષા ફોર્મ વેરીફીકેશન તથા ફી ભરવાનો સમય 09:30 to 12:00

પરીક્ષા ફોર્મ મેળવવાનો સમય સવારે 09:00 to 11:00

(જાહેર રજાના દિવસો તેમજ બીજા અને ચોથા શનીવારના બેંકની રજા દરમ્યાન ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહી)

ખાસ નોધ :- પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ વિત્યા બાદ રેગ્યુલર ફી, લેઈટફી કે દંડાત્મક ફી જેવી કોઈપણ પ્રકારની ફી સાથે પરીક્ષા ફોર્મ કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વિકારવામાં આવશે નહીComments