~: B.A / B.COM - SEM-05 & 03 – {2023-24} પ્રથમ સત્ર ફી ભરવા અંગેની નોટીસ ૨:~

 તારીખ :- શુક્રવાર, ૦૭ જુલાઈ ૨૦૨૩

~: B.A / B.COM - SEM-05 & 03 – {2023-24} પ્રથમ સત્ર ફી ભરવા અંગેની નોટીસ :~

કોલેજમાં અભ્યાસ કરેલ રેગ્યુલર વિધાર્થીની બહેનોને જાણ કરવામાં આવે છે કે B.A / B.COM - SEM-05 & 03 – {2023-24} પ્રથમ સત્ર ફી ભરવા ની બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીનીઓ માટેની છેલ્લી તારીખ ૨૪-૦૭-૨૦૨૩ રાખેલ છે.

CLASS

COLLEGE 1ST TERM FEES

DATE

TY BCOM (SEM-05)

1500/-

24/07/2023

TY BA (SEM-05)

1500/-(psy-1800/-)

24/07/2023

SY BCOM (SEM-03)

1500/-

24/07/2023

SY BA (SEM-03)

1500/-

24/07/2023

 

Þ    પ્રવેશ ફોર્મ સાથે પાસપોર્ટસાઈઝ નો ફોટોગ્રાફ તથા માર્કશીટની સ્વ-પ્રમાણીત કરેલી નકલ જોડવાની રહેશે.

રેગ્યુલર વિધાર્થીઓએ દ્રીતીય સત્રની ફી ની પંહોચ સાથે લાવવી જરૂરી છે.

ü  સેમી-૦૫ ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ થી ૦૪ ની માર્કશીટ જોડવી

ü  સેમી-૦૩ ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ અને ૦૨ ની ઓનલાઈન વાળી માર્કશીટ જોડવી

ü  યુનીવર્સીટીએ પરિણામ જાહેર કરેલ હોય તો હોલટીકીટની નકલ જોડવી

Þ   સેમી-૦૫ અને ૦૩ માં એટીકેટી આવેલ રીપીટર વિધાર્થીઓએ તમામ માર્કશીટ ની નકલ જોડવી

v  આર્ટસમાં મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય તરીકે અંગ્રેજી રાખનાર ને ટર્મદિઠ  રૂ! 2000/- વધારા ના ભરવાના રહેશે.

ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન તથા ફી ભરવાનો સમય 09:30 to 12:00

પ્રવેશ ફોર્મ મેળવવાનો સમય સવારે 09:00 to 11:00

(ફી ભરવા સમયે ફી ની રકમ રોકડમાં છુટ્ટી રાખવી)

 

Comments