પ્રથમ વર્ષ બી.એ/બી.કોમ સેમ-૧ ના ક્લાસ શરૂ કરવા બાબતે ૨૦૨૩-૨૪

  આથી પ્રથમ વર્ષ બી.એ/બી.કોમ સેમ-૧ માં જે વિદ્યાર્થિની બહેનોએ એડમીશન મેળવેલ છે. તેઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય તા.૦૩-૦૭-૨૦૨૩ ના રોજ બી.એ. સવારે ૦૮:૦૦ કલાકથી અને બી.કોમ. બપોરે ૧૨:૧૫ કલાકથી શરૂ થનાર છે. જેની સર્વે વિદ્યાર્થિની બહેનોએ નોંધ લેવી.

Comments