~: B.A / B.COM - SEM-05 & 03 – {2023-24} પ્રથમ સત્ર ફી ભરવા અંગેની નોટીસ ૧:~

તારીખ :- શુક્રવાર, ૩૦ જુન ૨૦૨૩ 

~: B.A / B.COM - SEM-05 & 03 – {2023-24} પ્રથમ સત્ર ફી ભરવા અંગેની નોટીસ :~

 

CLASS

COLLEGE

1ST TERM FEES

DATE

TY BCOM

(SEM-05)

` 1500/-

06/07/2023

07/07/2023

10/07/2023

TY BA

(SEM-05)

` 1500/-

(psy - ` 1800/-)

11/07/2023

12/07/2023

13/07/2023

SY BCOM

(SEM-03)

` 1500/-

14/07/2023

15/07/2023

17/07/2023

SY BA

(SEM-03)

` 1500/-

18/07/2023

       19/07/2023

20/07/2023


Þ    પ્રવેશ ફોર્મ સાથે પાસપોર્ટસાઈઝ નો ફોટોગ્રાફ તથા માર્કશીટની સ્વ-પ્રમાણીત કરેલી નકલ જોડવાની રહેશે.

 

રેગ્યુલર વિધાર્થીઓએ દ્રીતીય સત્રની ફી ની પંહોચ સાથે લાવવી જરૂરી છે.

 

ü  સેમી-૦૫ ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ થી ૦૪ ની માર્કશીટ જોડવી

ü  સેમી-૦૩ ના વિધાર્થીઓએ સેમ-૦૧ અને ૦૨ ની ઓનલાઈન વાળી માર્કશીટ જોડવી

ü  યુનીવર્સીટીએ પરિણામ જાહેર કરેલ હોય તો હોલટીકીટની નકલ જોડવી

 

Þ   સેમી-૦૫ અને ૦૩ માં એટીકેટી આવેલ રીપીટર વિધાર્થીઓએ તમામ માર્કશીટ ની નકલ જોડવી


v  આર્ટસમાં મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય તરીકે અંગ્રેજી રાખનાર ને ટર્મદિઠ  રૂ! 2000/- વધારા ના ભરવાના રહેશે.

 

ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન તથા ફી ભરવાનો સમય 09:30 to 12:00

પ્રવેશ ફોર્મ મેળવવાનો સમય સવારે 09:00 to 11:00

)ફી ભરવા સમયે ફી ની રકમ રોકડમાં છુટ્ટી રાખવી(

 

 (જાહેર રજાના દિવસો તેમજ બીજા અને ચોથા શનીવારના બેંકની રજા દરમ્યાન ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહી)

 


Comments